Cafe Sandžak se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika. Cafe Sandžak može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Cafe Sandžaku-u. Cafe Sandžak prikuplja IP adrese korisnika i njihove e-mail adrese sa kojih su se registrovali.

Cafe Sandžak će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Cafe Sandžaka-a na zadovoljstvo korisnika. Cafe Sandžak se obavezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Cafe Sandžak zadržava pravo izmjene sajta, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena.