Uslovi korišćenja SandžakMail-a

Korišćenjem email usluge na mail.sandzak.com (u nastavku SandžakMail) korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja iste, te prihvata da će ga koristiti isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. SandžakMail se u potpunosti odriče svake odgovornosti:

  1. koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje SandžakMail-a,
  2. za bilo koje radnje korisnika nastale upotrebom ili zloupotrebom servisa,
  3. za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom SandžakMail-a.

SandžakMail se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika. SandžakMail može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi SandžakMail-u, u suprotnom se ne prikupljaju. SandžakMail trenutno prikuplja izričito IP adrese korisnika i njihove e-mail adrese sa kojih su se registrovali (odnosno na kojima je primljena pozivnica).

SandžakMail će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga SandžakMail-a na zadovoljstvo korisnika. SandžakMail se obavezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

SandžakMail zadržava pravo izmjene SandžakMail servisa, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena.